අති පූජනීය කඳුබඩ අමරඤාණ නායක ස්වාමීන්වහන්සේ ශත සංවත්සර අභිනන්දන පිංකම් මාලාව 2019

පුවත් සහ සිදුවීම් on 8 Dec , 2019

දෙසැම්බර් 08
Photography- Shan Jayathu Hasaranga