ඇස් කන්නාඩි ලබාදීම

පුවත් සහ සිදුවීම් on 21 Feb , 2015

ඩී.විමලාවතී එදිරිසිංහ මහත්මියගේ පෞද්ගලික දාන පරිත්‍යාගයෙන් අස්කන්නදී ප්‍රදානය සිදුකරන ලදී .සංකපිට්ටි විහාරදිපති හෙවාගම් කෝරලයේ ප්‍රදාන සංඝ නායක ශාස්තාවේදී පුජ්‍ය කඳුගොඩ අමාරඥාන නාහිමි හට ප්‍රථම අක්ෂි පරික්ෂාව සිදු කිරීම.