කණ්ඩුල හස්ථි රාජයා

සංඛපිට්ඨි විහාරස්ථානයට මෙතෙක් අඩුපාඩුවක්ව පැවති හස්ථි රාජයෙක් 2013.අපේ‍්‍රල් 4 දින හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා අතින් ඊට අදාල සන්නස් පත‍්‍රය පුජ්‍ය කනංගම නාරද ස්වාමින්වහන්සේට පිලි ගැන්වීම.

Article – Voice For Elephants Sri Lanka