දිරිය දෑතට සවියක් වන්නට සමාජ සත්කාරය 2019 ජනවාරි

පුවත් සහ සිදුවීම් on 29 Jan , 2019

දිරිය දෑතට සවියක් වන්නට සමාජ සත්කාරය 2019 ජනවාරි. ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් කිළිනොච්චි වැසියන්ට  සහන ලබාදීම.

50593694_2219667314915559_6689040250712358912_o

 51140349_2219669731581984_4661311341875691520_o  50767695_2219667374915553_2625126170714177536_o 50860306_2219670544915236_2757345085359128576_o50796921_2219670918248532_3900309575873593344_o 50846482_2219669928248631_1892827490762620928_o 50847879_2219669834915307_4064330240854327296_o