වෙහෙරක වරුණ

පුවත් සහ සිදුවීම් on 3 May , 2015

මෙම වැඩසටහන 2015 මැයි 3 වන වෙසක් පුර පොදින ස්වාදීන රුපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය කරන ලද්දකි.