2017 මාර්තු 5 දින ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති දහම් පාසලේ සීල භාවනා වැඩසටහන.

පුවත් සහ සිදුවීම් on 5 Mar , 2017