2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

පුවත් සහ සිදුවීම් on 29 Apr , 2018

සංකපීට්ඨි විහාරස්ථ නිස්සරණ බෞද්ධ සමිතිය මාසිකව සංවිධානය කරන භාවනා වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන පොල්ගස්ඕවිට ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මාධ්‍යස්ථානවාසි පූජ්‍ය කීනගොඩවත්තේ මෙත්තවාස ස්වාමින්වහන්සේ……