2019 මාර්තු 20 විහාරස්ථානයේ අටවිසි බුද්ධ පූජාව ..

පුවත් සහ සිදුවීම් on 20 Mar , 2019

ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති  දහම් පාසල් සවර්ධන කමිටුව්