2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

bhawana-2
සංකපීට්ඨි විහාරස්ථ නිස්සරණ බෞද්ධ සමිතිය මාසිකව සංවිධානය කරන භාවනා වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන පොල්ගස්ඕවිට ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මාධ්‍යස්ථානවාසි පූජ්‍ය කීනගොඩවත්තේ මෙත්තවාස ස්වාමින්වහන්සේ......
More

අධිශිල ශික්‍ෂා සංඛ්‍යාත උපසම්පදා සීලයෙහි පිහිටවු වගයි

e 5
කොතලාවල කඩුවෙල තක්‍ෂිලා මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදි මොරහේනේ ඉන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ, එම පිරිවෙනේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන මාදන්වල රාහුල හිමි, තලගස්පේ සුමේධ හිමි 2017 ජූනි මස 26 දින
More