පීඩාවට පත් ජනතාව වෙත වියලි සලාක ලබාදීම

පීඩාවට පත් ජනතාව වෙත වියලි සලාක ලබාදීම
පුවත් සහ සිදුවීම් on 1 Jan , 1990
පූජ්‍ය කනංගම නාරද හිමිපාණන්ගේ අනුශාසනා යටතේ, විහාරස්ථ දායක කමිටුවේ සභාපති ගරු කසුන් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්, විහාරස්ථ දායක කමිටුවේ ගරු භාණ්ඩාගාරික තිලකසිරි දියෙස් මැතිතුමන්, හා නෙවිල් එන්ටප්‍රයිසස් අධිපති පර්සික මැතිතුමන්ලාගේ පුද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් කොවිඩ් 19 නිසා පීඩාවට පත් කඩුවෙල , කොතලාවල ප්‍රදේශවාසි ජනතාව වෙත වියලි සලාකයන් නොමිලේ ලබාදීම.
More

2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන
පුවත් සහ සිදුවීම් on 29 Apr , 2018
සංකපීට්ඨි විහාරස්ථ නිස්සරණ බෞද්ධ සමිතිය මාසිකව සංවිධානය කරන භාවනා වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන පොල්ගස්ඕවිට ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මාධ්‍යස්ථානවාසි පූජ්‍ය කීනගොඩවත්තේ මෙත්තවාස ස්වාමින්වහන්සේ......
More

අධිශිල ශික්‍ෂා සංඛ්‍යාත උපසම්පදා සීලයෙහි පිහිටවු වගයි

අධිශිල ශික්‍ෂා සංඛ්‍යාත උපසම්පදා සීලයෙහි පිහිටවු වගයි
පුවත් සහ සිදුවීම් on 26 Jun , 2017
කොතලාවල කඩුවෙල තක්‍ෂිලා මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදි මොරහේනේ ඉන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ, එම පිරිවෙනේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන මාදන්වල රාහුල හිමි, තලගස්පේ සුමේධ හිමි 2017 ජූනි මස 26 දින
More